Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Påminnelse av kallelse av årsmötet för Kvinnor Inom Räddningstjänsten

När: den 10 Oktober 2012  kl 13.15
Var: på nätverksträffen i Nyköping, hotell Blommenshofs
Bifogar föredragslistan för mötet eller se nedan.
 
Frågor eller övriga frågor som ska tas upp på mötet kontakta Mona per telefon 0736562025 eller maila ordforande@kirtj.se

OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441  även ni som tyvärr inte kan medverka på nätverksträffen.
Välkomna!
 
Kallelse till årsmöte med föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
10 oktober 2012 Bommenhofs hotell, Nyköping
 
§ 1 Mötets öppnande
 
§ 2 Val av ordförande för mötet
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
 
§ 6 Fastställande av föredragningslista
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 
§ 11 Fastställande av stadgar
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
         verksamhetsåret
 
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter
 
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
§ 18 Övriga frågor
 
§ 19 Mötets avslutande