Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Nätverksträffen 2020 för kvinnor inom räddningstjänsten"

Nätverksträffen 2020 för kvinnor inom räddningstjänstenEtikett

Under nätverksträffen hålls ett årsmöte för föreningen.

Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet

Den: 13 Oktober 2020
Tid: kl 13.30 Plats: Digitalt genom länk- Quality Hotel Grand, Borås

Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se
VÄLKOMNA!

Årsmöte 2020
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 15 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av valberedning för 1 år.
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor.
§ 19 Mötets avslutande.