Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Kallelse årsmöte 2023 för Kvinnor inom räddningstjänsten

Under förgående nätverksträff på årsmötet för 2022 för föreningen så fördes det en dialog med deltagarna angående förläggning av ett tidigare årsmöte under året.

Vi kommer därav verkställa detta i år och därmed skicka kallelse inför detta. Årsmötet kommer att hållas digital, länk och mer information kommer att sändas ut.

För att kunna delta på årsmötet och kommande nätverksträff så måste man vara medlem. Styrelsen har arbetat fram ett nytt medlemsystem på vår hemsida, där kommer man kunna anmäla sig till medlemskapet, årsmötet och kommande nätverksträff, systemet kommer att lanseras under kommande vecka. Så glöm inte att bli medlem och gör en anmälan till årsmötet då.

Kallelse till årsmöte 2023 Kvinnor inom Räddningstjänsten
Den: 15 mars
Tid: kl 18.00-19.00
Plats: Digitalt genom länk- Johannes Brandstation, Storstockholms brandförsvar.

Valberedningen kommer att föreslå årsmötet att välja styrelsen som valdes i oktober 2022 eftersom det endast har gått fem månader sedan de valdes. Har ni frågor hör av er till valberedningen@kirtj.se

Har ni frågor till punkten Övrigt eller motioner maila till: styrelsen@kirtj.se

VÄLKOMNA!

Föredragningslista – Årsmöte för kvinnor inom räddningstjänsten 2023

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.