Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Dagordningen till årsmötet den 12/10-2016 i Göteborg kl 8:00-9:30

Här kommer dagordningen till årsmötet den 12/10-2016 i Göteborg. Har ni frågor till punkten Övrigt eller vill lämna in en motion maila till: styrelsen@kirtj.se
VÄLKOMNA!
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 6 Fastställande av föredragningslista
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 11 Fastställande av stadgar
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 17 Val av valberedning för 1 år
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande
Hjärtligt välkomna
styrelsen