Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Påminnelse om årsmötet 31 mars!

Påminnelse av kallelse av årsmötet i Stockholm den 2011-03-31 kl 13.00-15.00
 
Bifogar föredragslistan för mötet eller se nedan.
 
Om ni inte kan deltaga fysiskt så går det att medverka genom telefon uppkoppling, ni som önskar det var vänlig att kontakta Mona för mer information.
 
Anmälan har vi förlängt till den 24 Mars
 
Till mail: webadmin@kirtj.se 
 
Frågor? Maila Mona på ordforande@kirtj.se

OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441 snarast 🙂
Välkomna!
Program:
 
Kallelse till årsmöte med föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Stockholm 2011-03-31 kl 13-15
 
§ 1 Mötets öppnande
 
§ 2 Val av ordförande för mötet
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
 
§ 6 Fastställande av föredragningslista
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 
§ 11 Fastställande av stadgar
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
         verksamhetsåret
§ 14 Val av föreningens ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 
§ 15 Val av föreningens kassör i föreningen för en tid av 2 år
 
§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter
 
§ 17 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 18 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
§ 20 Övriga frågor
 
§ 21 Mötets avslutande