Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersFörsäkringsbranschens restvärderäddning

Försäkringsbranschens restvärderäddning

Logga RVR

 

”Försäkringsbranschens Restvärderäddning samverkar med ett stort antal olika aktörer, såväl privata som offentliga. Genom att vara opartisk, icke vinstdrivande och oberoende aktör är verksamheten som bedrivs en naturlig länk för offentlig och privat samverkan. Försäkringsbranschens Restvärderäddning fyller en stor samhällsviktig funktion genom att begränsa sekundärskador och minimera avbrottsskador vid brand-, vatten-, miljö- och transportskador i samband med olyckor. Åtgärderna leder till minimerade skadekostnader vilka beräknas spara samhället 1,5 – 2 miljarder kronor/år. I dagsläget är ca 90 försäkringsbolag, captivebolag, företag och myndigheter (t.ex. Trafikverket, försvarsmakten och staten via Kammarkollegiet) anslutna.

Samtliga kommunala räddningstjänster i Sverige har avtal med Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Avtalet innebär att räddningstjänsterna utför akut restvärderäddning vid alla tillfällen, där det finns behov av restvärdeinsatser. Detta medför att de hjälper tredje man att snabbare kunna rädda sin egendom och verksamhet, efter en brand eller en vattenskada. Den skadedrabbade har rätt till ett likvärdigt skydd rikstäckande, även när det gäller restvärderäddning och minskade sekundärskador. Avtalen är ett resultat av ett långvarigt samarbete med Försäkringsbranschens restvärderäddning, som baseras på en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting samt Svensk försäkring.”