Kallelse Årsmöte för Kvinnor inom räddningstjänsten 8 okt i Höör

cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497390967.png

När: den 8 Oktober 2014 kl 13.45

Var: på nätverksträffen i Höör, Frostavallen hotell och konferens.

Föredragslistan för mötet se nedan.

Frågor eller övriga frågor som ska tas upp på mötet kontakta Mona per telefon 0736562025 eller maila ordforande@kirtj.se .

OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441  även ni som tyvärr inte kan medverka på nätverksträffen.

Välkomna 🙂

Kallelse till årsmöte för föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten 8 oktober 2014 i Höör, Frostavallen hotell och konferens

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

§ 11 Fastställande av stadgar

§ 12 Fastställande av medlemsavgift

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande           verksamhetsåret

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter

§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år

§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år

§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Mötets avslutande